22 88 75 79

برنامه حضور متخصصین اطفال در کلینیک شبانه روزی تخصصی کودکان پگاه – اسفند ۹۷

تاریخ روز هفته شیفت صبح۱۴-۸ شیفت عصر ۱ ۱۴-۱۲ شیفت عصر۲ ۱۸-۲۰  شیفت شیفت شب  ۲۴-۲۱   شیفت
۹۷/۱۲/۰۱ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۲/۰۲ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر بهبد دکتر شمس الدینی دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۲/۰۳ جمعه دکتر برادران دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر فرامرزی      ۷ دکترحاجی باقری دکتر فرامرزی
۹۷/۱۲/۰۴ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر برادران دکتر خباز دکتر شریفی حسینی
۹۷/۱۲/۰۵ یکشنبه دکتر برادران دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر شریفی حسینی
۹۷/۱۲/۰۶ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر محسنی فرد دکتر خباز
۹۷/۱۲/۰۷ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۲/۰۸ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر امیراصلانی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۲/۰۹ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر تأسی دکتر زواره دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۲/۱۰ جمعه دکترضیغمی دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر برادران دکتر شریفی حسینی دکتر برادران
۹۷/۱۲/۱۱ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر خباز دکتر شریفی حسینی
۹۷/۱۲/۱۲ یکشنبه دکتر تأسی دکتر بهبد دکتر ضیغمی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۲/۱۳ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر محسنی فرد دکتر خباز
۹۷/۱۲/۱۴ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۷/۱۲/۱۵ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر امیراصلانی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۲/۱۶ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری دکتر شمس الدینی دکتر امجدی
۹۷/۱۲/۱۷ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر حاجی باقری دکتر ضیغمی
۹۷/۱۲/۱۸ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر خباز دکتر شریفی حسینی
۹۷/۱۲/۱۹ یکشنبه دکتر برادران دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۲/۲۰ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر محسنی فرد دکتر خباز
۹۷/۱۲/۲۱ سه شنبه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر امجدی دکتر بهبد
۹۷/۱۲/۲۲ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر حاجی باقری دکتر امیراصلانی
۹۷/۱۲/۲۳ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر تأسی دکتر امجدی دکتر زواره دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۲/۲۴ جمعه دکتر ضیغمی دکتر برادران دکتر مرادی دکتر محسنی دکتر شریفی حسینی دکتر محسنی
۹۷/۱۲/۲۵ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر خباز دکتر شریفی حسینی
۹۷/۱۲/۲۶ یکشنبه دکتر برادران دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۲/۲۷ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر محسنی فرد دکتر خباز
۹۷/۱۲/۲۸ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر خباز
۹۷/۱۲/۲۹ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر خباز