22 88 75 79

برنامه پزشکان فوق تخصص و متخصص کیلینیک شبانه روزی کودکان پگاه – دی ماه ۹۷

متخصص اطفال فوق تخصص غدد فوق تخصص مغز واعصاب فوق تخصص قلب فوق تخصص عفونی متخصص زنان فوق تخصص روانپزشک فوق تخصص خون و آنکولوژی فوق تخصص گوارش فوق تخصص کلیه کودکان متخصص چشم فوق تخصص اورولوژی متخصص گوش و حلق و بینی متخصص ارتوپدی شنوایی سنجی روان شناسی متخصص پوست تغذیه گفتار درمانی کاردرمانی
شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی      ۱۶ دکتر آذری ۱۰:۳۰ و دکتر شهریاری ۱۵ دکتر سبزه چیان ۱۶ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ دکتر فرپور ۱۴ آقای غلامی ۱۶ خانم سعادتی  ۱۸ خانم روحانی مهر ۱۵ آقای میرزایی ۱۴
یک شنبه متخصص اطفال دکتر قاسمی  ۹ دکتر بدو شریف  ۱۱ دکتر مظلوم   ۱۵ دکتر حبیبیان ۱۴ خانم کتابدار ۱۴ آقای قدیمی۱۸ آقای میرزایی ۸
دوشنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی    ۱۶ دکتر سیار  ۱۰:۳۰  و   دکتر عبدلی  ۱۵ دکتر خداپرست ۱۷:۳۰ دکتر مطهر زاده ۱۷ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ خانم کتابدار ۱۴ دکتر محمدی  ۱۶ خانم قمی  ۱۵ خانم روحانی مهر ۱۵ آقای میرزایی ۸
سه شنبه متخصص اطفال دکتر زینانلو ۱۷ دکتر بدو شریف  ۱۱ دکتر حبیبیان ۱۴ دکتر محبوبی ۱۵ دکتر ترقی۱۶ آقای غلامی ۱۶ آقای قدیمی۱۸ خانم آلتون تاش ۱۶ خانم صادقیان ۱۵ آقای میرزایی ۱۴
چهار شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی     ۱۶ دکتر ستوده ۱۰ دکتر فراهانی ۱۵/۳۰ خانم کتابدار ۱۴ آقای قدیمی۱۹ خانم قمی  ۱۵ خانم روحانی مهر ۱۵
پنج شنبه متخصص اطفال دکتر مومنی ۱۶  دکتر زمانی۱۰ خانم کتابدار ۱۴ آقای باستین  ۱۴ دکتر صدیقها  ۱۱:۳۰ خانم صادقیان ۸ آقای میرزایی۸
جمعه متخصص اطفال
دندانپزشکی همه روزه  صبح و عصر
رادیولوژی و سونوگرافی همه روزه صبح و عصر