22 88 75 79

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه- دی۹۷

 برنامه پزشکان  متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه- دی۹۷ 
تاریخ روز هفته شیفت صبح۱۴-۸ شیفت عصر ۱ ۱۸-۱۲ شیفت عصر۲   ۲۴-۱۸ ۲۳-۱۷  شیفت شیفت شب  ۲۴-۲۱   شیفت
۹۷/۱۰/۰۱ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر امیراصلانی دکتر شریفی حسینی
۹۷/۱۰/۰۲ یکشنبه دکتربرادران دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر بهبد دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۰/۰۳ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر امیراصلانی
۹۷/۱۰/۰۴ سه شنبه دکتر زواره ۰ دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر برادران دکتر حاجی باقری دکتر بهید
۹۷/۱۰/۰۵ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر زواره دکتر امیراصلانی
۹۷/۱۰/۰۶ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر شمس الدینی  بهبد دکتر شمس الدینی دکتر امجدی
۹۷/۱۰/۰۷ جمعه دکتر برادران دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر زواره دکتر حاجی باقری دکتر زواره
۹۷/۱۰/۰۸ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر امیراصلانی دکتر شریفی حسینی
۹۷/۱۰/۰۹ یکشنبه دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر بهبد دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۰/۱۰ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر امیراصلانی
۹۷/۱۰/۱۱ سه شنبه دکتر زواره ۰ دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر برادرا دکتر امجدی دکتر بهبد
۹۷/۱۰/۱۲ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امیر اصلانی دکتر حاجی باقری دکتر محسنی فرد
۹۷/۱۰/۱۳ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر شریف حسینی -برادران دکتر زواره دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۰/۱۴ جمعه دکتر فرامرزی دکتر برادران دکتر حاجی باقری دکتر مرادی دکتر شریفی حسینی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۰/۱۵ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر حاجی باقری دکتر شریفی حسینی
۹۷/۱۰/۱۶ یکشنبه دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر بهبد دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۰/۱۷ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر امیراصلانی
۹۷/۱۰/۱۸ سه شنبه دکتر زواره ۰ دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر بهبد
۹۷/۱۰/۱۹ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور ۰ دکتر امیر اصلانی دکتر حاجی باقری دکتر محسنی فرد
۹۷/۱۰/۲۰ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر شمس الدینی دکتر شریف حسینی -برادران دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۰/۲۱ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر ضیغمی دکتر ضیغمی دکتر مرادی دکتر شریفی حسینی دکتر ضیغمی
۹۷/۱۰/۲۲ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر حاجی باقری دکتر شریفی حسینی
۹۷/۱۰/۲۳ یکشنبه دکتربرادران دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر بهبد دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۰/۲۴ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر امیراصلانی
۹۷/۱۰/۲۵ سه شنبه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر بهبد
۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور ۰ دکتر امیر اصلانی دکتر حاجی باقری دکتر محسنی فرد
۹۷/۱۰/۲۷ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر تأسی دکتر برادران دکتر زواره دکتر حاجی باقری
۹۷/۱۰/۲۸ جمعه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر حاجی باقری دکتر ضیغمی
۹۷/۱۰/۲۹ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر امیراصلانی دکتر شریفی حسینی
۹۷/۱۰/۳۰ یکشنبه دکتربرادران دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر بهبد دکتر امجدی دکتر حاجی باقری