22 88 75 79

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه تیر ۹۸

تاریخ روز هفته شیفت صبح شیفت عصر ۱ شیفت عصر۲ ۱۸-۲۰  شیفت شیفت شب  ۲۱-۲۳   شیفت
۹۸/۰۴/۰۱ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی   – دکتر تأسی دکتر سبزه چیان دکتر خباز دکتر شریفی حسینی
۹۸/۰۴/۰۲ یکشنبه دکتر تأسی   – دکتر مرادی   – دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان   – دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۰۳ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران(دکتر ضیغمی) دکتر محسنی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۰۴ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی    – دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۸/۰۴/۰۵ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی( یک ساعت با هماهنگی قبلی) دکتر امیراصلانی دکتر امجدی
۹۸/۰۴/۰۶ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر شمس الدینی دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۰۷ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر رئیسی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۰۸ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر برادران دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۰۹ یکشنبه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان   – دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۱۰ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران(دکتر ضیغمی) دکتر محسنی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۱۱ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی   – دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۸/۰۴/۱۲ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی( یک ساعت با هماهنگی قبلی) دکتر امیراصلانی دکتر امجدی
۹۸/۰۴/۱۳ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر تأسی دکتر زواره دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۱۴ جمعه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر تأسی دکتر برادران دکتر شریفی حسینی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۱۵ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی   – دکتر تأسی دکتر سبزه چیان دکتر محسنی دکتر شریفی حسینی
۹۸/۰۴/۱۶ یکشنبه دکتر تأسی   – دکتر مرادی   – دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان   – دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۱۷ دوشنبه دکتر تأسی دکتر برادران(دکتر ضیغمی) دکتر امیراصلانی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۱۸ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی   – دکتر مرادی دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۱۹ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی( یک ساعت با هماهنگی قبلی) دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۸/۰۴/۲۰ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر شمس الدینی دکتر شمس الدینی دکتر امجدی
۹۸/۰۴/۲۱ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر ضیغمی دکتر ضیغمی دکتر برادران دکتر شریفی حسینی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۲۲ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی    – دکتر تأسی دکتر سبزه چیان دکتر امیراصلان دکتر شریفی حسینی
۹۸/۰۴/۲۳ یکشنبه دکتر مرادی   – دکتر تأسی   – دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان   – دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۲۴ دوشنبه دکتر تأسی دکتر برادران(دکتر ضیغمی) دکتر محسنی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۲۵ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی   – دکتر مرادی دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۲۶ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی( یک ساعت با هماهنگی قبلی) دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۸/۰۴/۲۷ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر تأسی دکتر زواره دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۴/۲۸ جمعه دکتر امجدی دکتر تأسی دکتر تأسی دکتر فرامرزی دکتر حاجی باقری دکتر فرامرزی
۹۸/۰۴/۲۹ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی    – دکتر تأسی دکتر سبزه چیان دکتر امیراصلانی دکتر شریفی حسینی
۹۸/۰۴/۳۰ یکشنبه دکتر مرادی   – دکتر تأسی   – دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان   – دکتر حاجی باقری دکتر شریفی حسینی
۹۸/۰۴/۳۱ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران(دکتر ضیغمی) دکتر محسنی دکتر حاجی باقری