22 88 75 79

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک پگاه در اردبیهشت ۹۸

          برنامه پزشکان اردیبهشت۹۸
تاریخ روز هفته شیفت صبح شیفت عصر ۱ شیفت عصر۲ ۱۸-   شیفت شیفت شب  ۲۱-۲۴   شیفت
۹۸/۰۲/۰۱ یکشنبه دکتر تأسی۱ ۱۷-۸ دکتر برادران۱  -۱۱ دکتر امجدی۱ از دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۲/۰۲ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور۲ دکتر برادران دکتر محسنی ۱ دکتر خباز
۹۸/۰۲/۰۳ سه شنبه دکتر ضیغمی۱ دکترمرادی۱ دکتر امجدی۱ دکتر خباز
۹۸/۰۲/۰۴ چهار شنبه دکتر ضیغمی۱ دکتر فرپور دکتر امیراصلانی دکتر رئیسی
۹۸/۰۲/۰۵ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور۲ دکتر شمس الدینی۱ دکتر خباز دکتر شمس االدینی۱ دکتر امجدی
۹۸/۰۲/۰۶ جمعه دکترشمس الدینی۱ ۱۵-۸ دکتر ضیغمی۱ ۲۳-۱۱ دکتر ضیغمی۱ دکتر مرادی ۲  -۱۶ دکتر زواره۱ از دکتر ضیغمی
۹۸/۰۲/۰۷ شنبه دکتر فرامرزی دکتر برادران۲ دکتر تأسی دکتر مرادی۲ دکتر خباز دکتر شریف حسینی
۹۸/۰۲/۰۸ یکشنبه دکتر برادران دکتر تأسی۲ دکتر ضیغمی دکتر رئیسی۲  ۱۵-۱۴ دکتر امجدی۲ دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۲/۰۹ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور۲ دکتر برادران دکتر محسنی ۱ دکتر خباز
۹۸/۰۲/۱۰ سه شنبه دکتر رئیسی۱ دکتر مرادی۱ دکتر حاجی باقری۱ دکتر امجدی
۹۸/۰۲/۱۱ چهار شنبه دکتر رئیسی۱ دکتر فرپور دکتر امیراصلانی دکتر امجدی
۹۸/۰۲/۱۲ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور۲ دکتر تأسی۱ دکتر خباز دکتر زواره۱ دکتر شریف حسینی
۹۸/۰۲/۱۳ جمعه دکتر ضیغمی۱ ۱۷-۸ دکتر تأسی۱  -۱۱ دکتر مرادی۲   -۱۷ دکتر شریفی حسینی۱ از دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۲/۱۴ شنبه دکتر فرامرزی دکتر برادران۲ دکتر تأسی دکتر مرادی۲ دکتر خباز دکتر شریف حسینی
۹۸/۰۲/۱۵ یکشنبه دکتر برادران دکتر تأسی۲ دکتر ضیغمی دکتر رئیسی۲  ۱۵-۱۴ دکتر امجدی۲ دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۲/۱۶ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور۲ دکتر برادران دکتر محسنی ۲ دکتر خباز
۹۸/۰۲/۱۷ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی۲ دکتر مرادی۱ دکتر حاجی باقری۲ دکتر امجدی
۹۸/۰۲/۱۸ چهار شنبه دکتر رئیسی۱ دکتر فرپور دکتر امیراصلانی دکتر خباز
۹۸/۰۲/ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور۲ دکتر شمس الدینی۲ دکتر خباز دکتر شمس الدینی۲ دکتر شریف حسینی
۹۸/۰۲/ جمعه دکترشمس الدینی۲ ۱۵-۸ دکتر زواره۲  ۱۷-۱۱ دکتر مرادی  -۱۷ دکترفرامرزی۱ ۲۳-۱۷ دکتر حاجی باقری۱ از دکتر زواره۲
۹۸/۰۲/۲۱ شنبه دکتر فرامرزی دکتر برادران۲ دکتر تأسی دکتر مرادی۲ دکتر خباز دکتر شریف حسینی
۹۸/۰۲/۲۲ یکشنبه دکتر برادران دکتر تأسی۲ دکتر ضیغمی دکتر رئیسی۲  ۱۵-۱۴ دکتر امجدی۲ دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۲/۲۳ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور۲ دکتر برادران دکتر محسنی ۲ دکتر خباز
۹۸/۰۲/۲۴ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی۲ دکتر مرادی۱ دکتر حاجی باقری۲ دکتر امجدی
۹۸/۰۲/۲۵ چهار شنبه دکتر رئیسی۲ دکتر فرپور دکتر خباز دکتر امجدی
۹۸/۰۲/۲۶ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور۲ دکتر رئیسی۱ دکتر خباز دکتر حاجی باقری۲ دکتر شریف حسینی
۹۸/۰۲/۲۷ جمعه دکتر برادران۱ ۱۷-۸ دکتر تأسی۱  -۱۱ دکتر تأسی۱ دکتر فرامرزی۱ ۲۳-۱۷ دکتر شریفی حسینی۱ از دکتر فرامرزی۱
۹۸/۰۲/۲۸ شنبه دکتر فرامرزی دکتر برادران۲ دکتر تأسی دکتر مرادی۲ دکتر خباز دکتر شریف حسینی
۹۸/۰۲/۲۹ یکشنبه دکتر برادران دکتر تأسی۲ دکتر ضیغمی دکتر رئیسی۲  ۱۵-۱۴ دکتر امجدی۲ دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۲/۳۰ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور۲ دکتر برادران دکتر محسنی ۲ دکتر خباز
۹۸/۰۲/۳۱ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی۲ دکتر مرادی۲ دکتر حاجی باقری۲ دکتر امجدی
در روزهای عادی در صورت شلوغی بیش از ۸ نفر باپزشک شیفت بعد تماس گرفته و شیفت قبل هم به همان میزان اضافه بمانند
توجه توجه : شیفت عصر ۱ و ۲ فقط مخصوص روزهای تعطیل میباشد، روزهای عادی همانند سابق است.
دقت شود پزشکان آنکال همه ۲ هستند مگر جلوی نام ایشان ۱ خورده باشد .(توجه فرمائید)