22 88 75 79

برنامه پزشکان متخصص کودکان درمانگاه شبانه روزی کودکان پگاه در آذر ۹۷

برنامه پزشکان متخصص کودکان درمانگاه شبانه روزی کودکان پگاه در آذر ۹۷

تاریخ روز هفته شیفت صبح شیفت عصر ۱ شیفت عصر۲   ۲۴-۱۸    شیفت شیفت شب  ۲۴-۲۱   شیفت
۹۷/۰۹/۰۱ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر بهبد دکتر امجدی دکتر شریفی حسینی
۹۷/۰۹/۰۲ جمعه دکتر ضیغمی دکتر رئیسی دکتر برادران دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر فرامرزی
۹۷/۰۹/۰۳ شنبه دکتر فرامرزی دکتر تأسی دکتر خباز دکتر شریفی حسینی
۹۷/۰۹/۰۴ یکشنبه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر فرامرزی دکتر ضیغمی دکتر امجدی دکتر فرامرزی
۹۷/۰۹/۰۵ دوشنبه دکتر تأسی دکتر برادران دکتر محسنی دکتر خباز
۹۷/۰۹/۰۶ سه شنبه دکتر زواره دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۷/۰۹/۰۷ چهار شنبه دکتر برادران دکتر فرپور دکتر امجدی دکتر محسنی
۹۷/۰۹/۰۸ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر شمس الدینی دکتر بهبد دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری
۹۷/۰۹/۰۹ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر تأسی دکتر برادران دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر برادران
۹۷/۰۹/۱۰ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر خباز دکتر شریفی حسینی
۹۷/۰۹/۱۱ یکشنبه دکتر رئیسی دکتر ضیغمی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۷/۰۹/۱۲ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر  بهبد
۹۷/۰۹/۱۳ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر برادران دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۷/۰۹/۱۴ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر بهبد دکتر خباز دکتر محسنی
۹۷/۰۹/۱۵ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر تأسی دکتر برادران دکتر بهبد دکتر زواره دکتر خباز
۹۷/۰۹/۱۶ جمعه دکتر فرامرزی دکتر برادران دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر شریفی حسینی دکتر ضیغمی
۹۷/۰۹/۱۷ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر خباز دکتر شریفی حسینی
۹۷/۰۹/۱۸ یکشنبه دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۷/۰۹/۱۹ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر خباز
۹۷/۰۹/۲۰ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر برادران دکتر حاجی باقری۲ دکتر امجدی
۹۷/۰۹/۲۱ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امجدی دکتر محسنی دکتر امیر اصلانی
۹۷/۰۹/۲۲ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر تأسی دکتر بهبد-دکتر برادران دکتر زواره دکتر شریفی حسینی
۹۷/۰۹/۲۳ جمعه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر ضیغمی دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر ضیغمی
۹۷/۰۹/۲۴ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر خباز دکتر شریفی حسینی
۹۷/۰۹/۲۵ یکشنبه دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر برادران دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۷/۰۹/۲۶ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر خباز
۹۷/۰۹/۲۷ سه شنبه دکتر برادران دکتر ضیغمی دکتر مرادی دکتر برادران دکتر امیر اصلانی دکتر امجدی
۹۷/۰۹/۲۸ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امجدی دکتر حاجی باقری دکتر محسنی
۹۷/۰۹/۲۹ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر شمس الدینی دکتر بهبد-دکتر برادران دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری
۹۷/۰۹/۳۰ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر برادران دکتر حاجی باقری دکتر حاجی باقری دکتر شریفی حسینی دکتر حاجی باقری