021-72015

آمفیزم ریه

آمفیزم ریه

آمفیزم ریه

آمفیزم ریه یعنی پر هوایی ریه
علت ؛ سیگار و تنباکو

مژک های تنفسی بر اثر نیکوتین سفبد فلج میشوند ؛ به طوریکه موکوس ترشحی مجتری هوایی خارج نمیشود و سبب عفونت و انسداد مزمن مجاری هوایی میشود.
اسداد مجاری هوایی سبب افزایش مقاومت مجاری هوایی و افزایش کار تنفسی میشود.

در نهایت منجر به هایپر تنشن ریوی و نارسایی قلب راست میشود