اولین سن ویزیت ارتودنسی کودکان

اولین سن ویزیت ارتودنسی کودکان ، مطابق دستور العمل ارتودنتست های آمریکا از سنین ۷ سالگی

شروع می شود. در این سنین چنانچه مشکلات فکی و دندانی وجود داشته باشد به علت تراکم کمتر

استخوان ها بهتر درمان شده و حتی اگر در آینده هم نیاز به ارتودنسی ثابت داشته باشند دوره زمانی آنها کمتر خواهد بود.

.

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه