برنامه متخصصان اطفال فروردین ماه ۱۴۰۰

ای کاش که جای آرمیدن بودی
یا این ره دور را رسیدن بودی
یا از پی صد هزار سال ازدل خاک
چون سبزه امید بر دمیدن بودی
سالی سرشار از سلامتی پویایی و آرامش برای هموطنان عزیز آرزومندیم
و درتمام ساعات شبانه روز آمادت ارائه خدمت هستیم

برنامه متخصصان در فروردین ماه ۱۴۰۰ بدین شرح است…