021-72015

برنامه پزشکان فوق تخصص کلینیک تخصصی کودکان پگاه – شهریور۹۸

متخصص اطفال فوق تخصص غدد فوق تخصص مغز واعصاب فوق تخصص قلب فوق تخصص عفونی متخصص زنان فوق تخصص روانپزشک فوق تخصص آسم  آلرژی فوق تخصص خون و آنکولوژی فوق تخصص گوارش فوق تخصص کلیه کودکان بینایی سنجی فوق تخصص اورولوژی متخصص گوش و حلق و بینی متخصص ارتوپدی شنوایی سنجی روان شناسی تغذیه گفتار درمانی کاردرمانی
شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی      ۱۶ دکتر سبزه چیان ۱۶ خانم جواهری ۱۶:۳۰ دکتر فرپور ۱۴ آقای غلامی ۱۶ آقای میرزایی ۱۴
یک شنبه متخصص اطفال دکتر بدو شریف  ۱۱ دکتر حبیبیان ۱۴ خانم کتابدار ۱۴ خانم نفیس پور ۱۶ آقای میرزایی ۸
دوشنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی    ۱۶ دکتر خداپرست ۱۷:۳۰ خانم جواهری ۱۶:۳۰ خانم کتابدار ۱۴ دکتر محمدی  ۱۶ خانم قمی  ۱۵ آقای میرزایی ۸
سه شنبه متخصص اطفال دکتر بدو شریف  ۱۱ دکتر حبیبیان ۱۴ آقای غلامی ۱۶ خانم نفیس پور ۱۶ خانم صادقیان ۱۵ آقای میرزایی ۱۴
چهار شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی     ۱۶ خانم جواهری ۱۶:۳۰ خانم کتابدار ۱۴ خانم قمی  ۱۵
پنج شنبه متخصص اطفال دکتر مومنی ۱۶ خانم کتابدار ۱۴ خانم صادقیان ۸ آقای میرزایی۸
جمعه متخصص اطفال
دندانپزشکی همه روزه  صبح و عصر
رادیولوژی و سونوگرافی همه روزه صبح و عصر