برنامه پزشکان فوق تخصص کلینیک تخصصی کودکان پگاه – اردیبهشت ۱۴۰۰

برنامه پزشکان فوق تخصص کلینیک تخصصی کودکان پگاه 

 

متخصص اطفال فوق تخصص غدد فوق تخصص مغز واعصاب فوق تخصص قلب فوق تخصص عفونی متخصص زنان فوق تخصص روانپزشک فوق تخصص آسم  آلرژی فوق تخصص خون و آنکولوژی فوق تخصص گوارش فوق تخصص کلیه کودکان متخصص چشم فوق تخصص اورولوژی متخصص گوش و حلق و بینی متخصص ارتوپدی شنوایی سنجی روان شناسی تغذیه گفتار درمانی کاردرمانی
شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی      ۱۶ دکتر فراهانی۴ آقای غلامی ۱۶ آقای میرزایی ۱۴
یک شنبه متخصص اطفال دکتر رجبی۱۵ دکتر بدو شریف  ۱۲ دکتر حبیبیان ۱۴ آقای میرزایی ۸
دوشنبه متخصص اطفال دکتر وفادار ۱۴ دکتر شاهرخی    ۱۶ دکتر خداپرست ۱۷:۳۰ دکتر مطهر زاده ۱۷ دکتر فراهانی۴ دکتر فرپور ۱۵ خانم کتابدار ۱۴ خانم قمی  ۱۵ خانم صادقیان ۱۵ آقای میرزایی ۸
سه شنبه متخصص اطفال دکتر بدو شریف  ۱۲ دکتر حبیبیان ۱۴ دکترترقی۱۶ آقای غلامی ۱۶ آقای میرزایی ۱۴
چهار شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی     ۱۶ دکتر فراهانی۴ دکتر محبوبی ۱۵ خانم کتابدار ۱۴ خانم قمی  ۱۵
پنج شنبه متخصص اطفال دکتر مومنی ۱۶ خانم صادقیان ۱۲ آقای میرزایی۸
جمعه متخصص اطفال