021-72015

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه مهر ۹۸

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه مهر ۹۸

 

 

تاریخ روز هفته شیفت صبح شیفت عصر ۱ شیفت عصر۲ ۱۸-۲۰  شیفت شیفت شب  ۲۱-۲۳   شیفت
۹۸/۰۷/۰۱ دوشنبه دکتر تأسی دکتر ضیغمی ۱۵-۱۳ دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۷/۰۲ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر امجدی دکترحاجی باقری
۹۸/۰۷/۰۳ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امیراصلانی دکتر بهبد
۹۸/۰۷/۰۴ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر تأسی دکتر حاجی باقری دکتر زواره دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۷/۰۵ جمعه دکتر ضیغمی(۱۵-۸) دکتر تأسی (۱۹-۱۲) دکترشریفی حسینی۱۷/۳۰-۲۳/۳۰ دکتر حاجی باقری(۱۹) دکتر شریفی حسینی
۹۸/۰۷/۰۶ شنبه دکتر فرامرزی دکترضیغمی(۱۵-۱۳) دکتر تأسی دکتر امیراصلانی دکتر شریفی حسینی
۹۸/۰۷/۰۷ یکشنبه دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی۱ دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۷/۰۸ دوشنبه دکتر تأسی  دکترفرپور(۱۵-۱۳) دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر بهبد
۹۸/۰۷/۰۹ سه شنبه دکتر زواره دکترتأسی(۱۵-۱۳) دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۸/۰۷/۱۰ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۷/۱۱ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور(۱۳٫۳۰-۱۲٫۳۰) دکتر شمس الدینی دکتر بهبد دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۷/۱۲ جمعه دکتر شمس الدینی(۱۵-۸) دکتر فرامرزی(۱۹-۱۲) دکترحاجی باقری(۲۳/۳۰-۱۷/۳۰) دکتر شریفی حسینی(۱۹) دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۷/۱۳ شنبه دکتر فرامرزی دکترضیغمی(۱۵-۱۳) دکتر تأسی دکتر حاجی باقری دکتر شریفی حسینی
۹۸/۰۷/۱۴ یکشنبه دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۷/۱۵ دوشنبه دکتر تأسی دکترضیغمی(۱۵-۱۳) دکترضیغمی دکتر محسنی دکتر امیراصلانی
۹۸/۰۷/۱۶ سه شنبه دکتر زواره دکترتأسی(۱۵-۱۳) دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۸/۰۷/۱۷ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امجدی دکتر امیراصلانی
۹۸/۰۷/۱۸ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور(۱۳٫۳۰-۱۲٫۳۰) دکتر تأسی دکتر حاجی باقری دکتر زواره دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۷/۱۹ جمعه دکتر ضیغمی۱(۱۵-۸) دکتر تأسی (۱۹-۱۲) دکترفرامرزی۱(۲۳/۳۰-۱۷/۳۰) دکتر شریفی حسینی(۱۹) دکتر فرامرزی۱
۹۸/۰۷/۲۰ شنبه دکتر فرامرزی دکترضیغمی(۱۵-۱۳) دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر حاجی باقری دکتر شریفی حسینی
۹۸/۰۷/۲۱ یکشنبه دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۷/۲۲ دوشنبه دکتر تأسی  دکترفرپور(۱۵-۱۳) دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر امیراصلانی
۹۸/۰۷/۲۳ سه شنبه دکتر رئیسی دکترتأسی(۱۵-۱۳) دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۸/۰۷/۲۴ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر امیراصلانی دکتر امجدی
۹۸/۰۷/۲۵ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور(۱۳٫۳۰-۱۲٫۳۰) دکتر شمس الدینی۲۰ دکتر امجدی دکتر شمس الدینی دکتر امجدی
۹۸/۰۷/۲۶ جمعه دکتر شمس الدینی(۱۵-۸) دکتر مرادی ۱(۱۹-۱۲) دکتر رئیسی۱ (۲۳/۳۰-۱۷/۳۰) دکتر حاجی باقری(۱۹) دکتر رئیسی
۹۸/۰۷/۲۷ شنبه دکتر فرامرزی(۱۵-۸) دکتر تأسی (۱۹-۱۲) دکترشریفی حسینی۱(۱۷۳۰-۲۳/۳۰) دکتر امیراصلانی(۱۹) دکتر شریفی حسینی
۹۸/۰۷/۲۸ یکشنبه دکتر تأسی ۰ دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۷/۲۹ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور(۱۴-۱۳) دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر بهبد
۹۸/۰۷/۳۰ سه شنبه دکتر زواره دکترتأسی(۱۵-۱۳) دکتر مرادی دکتر امیراصلانی دکتر امجدی