021-72015

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه شهریور ۹۸

برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه شهریور

 

 

تاریخ

روز هفته شیفت صبح شیفت عصر ۱ شیفت عصر۲ ۱۸-۲۰  شیفت شیفت شب  ۲۱-۲۳   شیفت
۹۸/۰۶/۰۱ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر تأسی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۰۲ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر شریفی حسینی دکتر امجدی
۹۸/۰۶/۰۳ یکشنبه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۰۴ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۰۵ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۸/۰۶/۰۶ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۰۷ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر تأسی دکتر زواره دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۰۸ جمعه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر شریفی حسینی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۰۹ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر سبزه چیان دکتر حاجی باقری دکتر شریفی حسینی
۹۸/۰۶/۱۰ یکشنبه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۱۱ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۱۲ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۸/۰۶/۱۳ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۱۴ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر شمس الدینی دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۱۵ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر فرپور دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۱۶ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر سبزه چیان دکتر شریفی حسینی دکتر امجدی
۹۸/۰۶/۱۷ یکشنبه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۱۸ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۱۹ سه شنبه دکتر ضیغمی دکتر مرادی  دکتز بهبد دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۲۰ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر امیراصلانی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۲۱ پنجشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر زواره دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۲۲ جمعه دکتر ضیغمی دکتر رئیسی دکتر شریفی حسینی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۲۳ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی  دکتر ضیغمی دکتر حاجی باقری دکتر شریفی حسینی
۹۸/۰۶/۲۴ یکشنبه دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۲۵ دوشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر بهبد
۹۸/۰۶/۲۶ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر ضیغمی دکتر حاجی باقری دکتر امجدی
۹۸/۰۶/۲۷ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر امیراصلانی دکتر امجدی
۹۸/۰۶/۲۸ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر فرپور دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری دکتر شمس الدینی دکتر حاجی باقری
۹۸/۰۶/۲۹ جمعه دکتر زواره دکتر امجدی دکتر حاجی باقری دکتر شریفی حسینی
۹۸/۰۶/۳۰ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر سبزه چیان دکتر شریفی حسینی دکتر امجدی
۹۸/۰۶/۳۱ یکشنبه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی دکتر حاجی باقری