021-72015

برنــامه دندانپــزشکی کلینیک کودکان پگاه مهر ۹۸

برنــامه دندانپــزشکی
روز پزشک صبح پزشک عصر
شنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر خلیل اذر-دکترهاشمی۱۹:۳۰-۱۶
یک شنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر نیک بخش-دکتر مقصودی۱۹:۳۰-۱۶
دو شنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر نیک بخش- دکتر هاشمی۱۹:۳۰-۱۶
سه شنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر خلیل اذر-دکتر حسینیان۱۹:۳۰-۱۶
چهارشنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر نیک بخش۱۹:۳۰-۱۶
پنجشنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر حسینیان۱۹:۳۰-۱۶