بیماری شبکیه در نوزاد

مهمترین دلایل بیماری کم بودن سن حاملگی و کم بودن وزن نوزاد در زمان تولد است و در اکثر موارد چند هفته پس از تولد

عروق شبکیه به تدریج کامل میشود . در این گروه از نوزادان نارس معمولاٌ نیاز به هیچ اقدام درمانی وجود ندارد و ضمن پیگیری

فقط منتظر کامل شدن عروق شبکیه می مانیم ، متاسفانه در تعدادی از این کودکان بیماری پیشرفت کرده و وارد مراحل جدی شده

و در صورتی که درمان نشوند به تدریج باعث جدا شدن پرده شبکیه می گردد . لذا بسیار مهم است که کودک در مراحل ابتدایی بیماری ،

معاینه و تشخیص داده شده و سپس درمان شود.

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه