خاصیت فلوراید در پوسیدگی دندان

فلوراید می تواند در مینایی دندان های کودک که در حال شکل گیری است نفوذ کند . باعث محکم شدن دندان شود و

هم می تواند در پوسیدگی های اولیه دندانی نفوذ کرده و باعث متوقف کردن رنود پوسیدگی شود.

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه