خرابی تلفن در منطقه

تـــــوجــــــــــه!!!

به دلیل قطع تلفن منطقه ، تماس با درمانگاه

فقط با این شماره ها امکان پذیر است…

 

بخش دندانپزشکی :

۰۹۰۵-۶۰۴-۴۷۵۸

سایر بخش های درمانگاه :

۰۹۱۰-۷۶۰-۷۳۹۷