دانستنی هایی در مورد غربالگری شنوایی در نوزادان


در کشور های مختلف این غربالگری انجام میشود
نوزادان که تست را پاس نمیکنند ممکن است
دچار از دست دادن شنوایی دائمی شود
۸۰ درصد موارداز دست دادن زود هنگام شنوایی مادرزادی است و اکثرا منشا ژنتیک دارد و یا نتیجه عفونت سیتومگالوویروس میباشند
شواهدی وجود دارد که مداخله درمانی زودهنگام

توانایی های ارتباطی ، خواندن و زبان را افزایش دهد
این درمان ها زمانی مواثر هستند که تا قبل از ۶ ماهگی انجام شده باشند.
بنابراین هر چه زودتر باید غربالگری انجام شود
والدین باید بدانند که ۸۰%نوزادانی که درغربالگری اولیه تست را پاس نمیکنند
در تست بعدی ممکن است نرمال باشند. بنابراین والدین نگران نشوند و فقط تست بعدی را انجام دهند.
تست منفی کاذب ( یعنی مواردی که نوزاد مشکل ندارد اما به اشتباه نرمال گزارش میشود) پایین است و حدود ۰-۲۰ درصد میباشد که با استفاده از غربالگری ABR این میزان کمتر شده است

دکتر تاسی اقتباس از  Avery

 

کلینیک تخصصی شبانه روزی کودکان پگاه

درمانگاه تخصصی شبانه روزی کودکان پگاه