021-72015

روز جهانی سلامت

روز جهانی سلامت به تمامی مردم جهان ،
مخصوصاپزشکان و پرستاران که فداراکارانه برای سلامتی مردم تلاش میکنند تبریک میگوییم .