021-72015

روز جهانی کودک مبارک

 

.

روز جهانی کودک بر همه ی کودکان جهان و کودکان سرزمینمان مبارک باد.

.

درمانگاه شبانه روزی تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه