روز دندانپزشک مبارک

این روز را با سپاسگزاری از تیم فداکار و با تجربه دندانپزشکی درمانگاه پگاه بزرگ میداریم
به امید اینکه پس از به سلامت گذراندن این روزهای سخت پیروزی بر کرونا را جشن بگیریم

روز دندانپزشک مبارک