روز پرستار مبارک…

یاس های سپید ، چه خوش عطر است مهربانیتان و چه پر نور است روشنایی وجودتان ؛ روز پرستار مبارک….