021-72015

روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک باد

عشق عشق می افریند
عشق زندگی می بخشد
زندگی رنج به همراه دارد.
رنج دلشوره می آفریند
دلشوره جرات میبخشد
جرات اعتماد به همراه دارد
اعتماد امید می آفریند
امید زندگی میبخشد
زندگی عشق می آفریند
عشق عشق می آفریند