021-72015

روز پزشک مبارک

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم

هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

 

روز پزشک بر تمامی پزشکان از خود گذشته ایران زمین مبارک .