021-72015

رویا تاسی

متخصص کودکان و نوزادان

عضو انجمن کودکان ایران

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

شیفت: شنبه ۲۰ – ۱۴، یک شنبه و دوشنبه ۱۴ – ۸ و سه شنبه ۱۵ – ۱۳ (کلینیک ویژه)

اخبار