021-72015

سبک زندگی شبانه خطرناک است

سبک زندگی شبانه خطرناک است
بسیاری به خصوص جوانان شب ها کامل بیدار هستند و تا لنگ ظهر در خوابند، این سبک زندگی به مرور باعث آسیب روانی و جسمی شده و بعد چند سال علائم افسردگی شروع می‌شود.