021-72015

دکتر سورج سودآوری

متخصص رادیولوژی

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

ساعات حضور در کلینیک: ۱۶:۳۰ – ۱۷:۴۵ و ۱۲ – ۱۳:۳۰

شیفت: یک شنبه و پنج شنبه

اخبار