021-72015

شنوایی سنجی باید در چه زمانی اتفاق بیافتد؟

شنوایی سنجی باید در چه زمانی اتفاق بیافتد؟

* غربالگری شنوایی در حال حاضر در تمامی بیمارستانها در سطح گسترده تا قبل از ۸۸ ساعت اول تولد توسط شنواییشناس انجام میشود که هدف از آن تشخیص به موقع و به هنگام ضایعه شنوایی و افزایشکارایی و سودمندی برنامههای توانبخشی برای کودکان دچار نقایص شنوایی است. کودکان بهطور طبیعی در سن ۵/۱ تا ۲ سالگی شروع به صحبت کردن میکنند بنابراین اگر کودک مشکل شنوایی داشته باشد در صورت تست نشدن میزان شنوایی توسط شنواییشناس، تا سن ۵۸ ماهگی تشخیص داده نمیشود و زمان طلایی برای انجام اقدامات توانبخشی از دست میرود.

ولی بهطورکلی بعد از غربالگری شنوایی نوزادان، چکاپ سالیانه کودکان بهمنظور تشخیص بهموقع عفونتهای گوش که معمولاً بدون درد و بهصورت تجمع مایع در پشت پرده گوش هستند و نهایتاً سبب ایجاد مشکلات شنوایی و کمشنوایی و عدم پیشرفت تحصیل و مشکلات اجتماعی کودکان میشوند، ضروری است.

در سایر افراد بسته به شرایط u1586 زندگی و نوع شغلشان که در محیط پر سروصدا باشد یا خیر و مصرف بعضی از داروهای سمیت زا برای گوش که جهت درمان بعضی بیماریها تجویزشدهاند، معاینه سالیانه ضروری است در افراد مسن هم برای جلوگیری از، از بین رفتن درک گفتار که به دنبال عدم استفاده بهموقع از سمعک و یا اقدامات درمانی روی میدهد چکاپ و انجام آزمایشات شنوایی توسط شنواییشناس توصیه میگردد.