علت تب

از علت های تب می توان به بیماری های ویروسی ، میکروب ها ، قارچ ، انگل ها و بیماری های ایمنی

و بیماری های ناشی از بدخیمی ها و نیز سرطان ها و همچنین برخی دارو ها اشاره کرد.

درمانگاه تخصصی و فوق کودکان پگاه