علل افت شنوایی چیست؟

علل افت شنوایی چیست؟

در مورد علل کمشنوایی همانطور که در ابتدا گفته شد ایجاد مشکل در هر یک از بخشهای سهگانه گوش و اعصاب مرکزی میتواند منجر به درجاتی از کمشنوایی )البته بسته به نوع آن دائمی یا موقت( شود. از مهمترین علل ایجادکننده کمشنوایی میتوان به عوامل ژنتیکی اشاره کرد که از ۵۱۱۱ کودک متولدشده، ۳ نفر مبتلابه کمشنوایی هستند. از دیگر عوامل میتوان به مشکلات دوران بارداری شامل عفونتهای دوران بارداری اشاره کرد. از عوامل بعد از تولد وجود عوامل خطر شامل بالا بودن سطح بیلیروبین خون نوزاد نسبت به وزن آن، وزن کمتر از ۵۱۱۱ گرم در هنگام تولد، مننژیت باکتریایی، ناهنجاریهای مربوط به جمجمه و صورت، کمبود اکسیژن بدو تولد …. اشاره کرد. از طرف دیگر اختلالات گوش میانی و عفونتهای گوش میانی، پارگی پرده گوش در اثر ضربه یا عفونت، پاره شدن یا سفت شدن مکانیکی زنجیره استخوانچههای گوش و در گوش داخلی تغییرات فشار مایع داخل گوش داخلی و یا آسیب به سلولهای موئی که مسئول انتقال و تبدیل امواج صوتی به امواج مکانیکی و تحویل آن به عصب شنوایی هستند میتواند ایجاد کمشنوایی در سطوح مختلف شامل ملایم، متوسط، شدید و یا عمیق نماید.