عید نوروز مبارک

عید نوروز مبارک..

ای کاش که جای آرمیدن بودی
یا این ره دور را رسیدن بودی
یا از پی صد هزار سال ازدل خاک
چون سبزه امید بر دمیدن بودی
سالی سرشار از سلامتی پویایی و آرامش برای هموطنان عزیز آرزومندیم
و درتمام ساعات شبانه روز آمادت ارائه خدمت هستیم

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه