021-72015

محمدرضا میرزایی

کاردرمان

 

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق:

ساعات حضور در کلینیک: ۸ – ۱۴ و ۱۴ – ۲۰

شیفت: یک شنبه و سه شنبه