021-72015

محمد علی رئیسی

متخصص کودکان و نوزادان

Award:

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق:

ساعات حضور در کلینیک: ۱۴ – ۸

شیفت: چهارشنبه ها