021-72015

محمود رضا محسنی فرد

متخصص کودکان و نوزادان

Award:

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سوابق:

ساعات حضور در کلینیک: ۸ – ۲۰

شیفت: دوشنبه ها شب