021-72015

مشکل ناشنوایی یا کمشنوایی تا چه حدی جدی است؟ آیا درمان میشود؟

 مشکل ناشنوایی یا کمشنوایی تا چه حدی جدی است؟ آیا درمان میشود؟

مشکل شنوایی و افت شنوایی بسته به محل درگیری اقدامات درمانی و توانبخشی مختلفی را شامل میشود ازجمله دارودرمانی و جراحی در مرحله اول و یا در صورت تشخیص آسیب سلولهای موئی گوش سمعک و توانبخشی شنوایی. البته در صورت اینکه مشکلات گوش میانی هم قابلدرمان نباشند نیز گزینه نهایی جهت تقویت صدا و جبران افت شنوایی ناشی از آن، سمعک و سایر وسایل کمک شنوایی استفاده و تجویز میگردد.

بهطورکلی درصورتیکه آسیب مربوط به گوش خارجی و یا میانی باشد تا حد زیادی قابلدرمان است ولی در مورد گوش داخلی چون اکثر افراد بهتدریج دچار کمشنوایی میشوند )افزایش سن، اثر بعضی از داروها، قرارگیری در معرض صدای بلند( معمولاً زمانی پی به مشکل شنوایی خود میبرند که این میزان از ۵۰ دسیبل فراتر رفته است، که در این صورت از آنجاییکه عصب شنوایی قابلیت تکثیر ندارد، قابلیت برگشت شنوایی وجود ندارد و در صورت عدم پیگیری بهموقع و یا عدم استفاده از وسایل کمک شنوایی شامل سمعک، سبب بدتر شدن عصب میشود که درنتیجه اولین مسئلهای که افراد با افت شنوایی بیان میکنند این است که صدا بهاندازه کافی بلند و قابلفهم نیست یا دیگران بهصورت پچپچ حرف میزنند و یا در مکالمات تلفنی دچار مشکل هستند.

 

تنظیم: پروین کتابدار( کارشناس شنوایی سنجی)