نقاشی های کودکان

نقاشی محیصای عزیز برای پرسنل درمانگاه پگاه

باتشکر از شما برای نقاشی زیباتون

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

نقاشی آنیتای عزیز به کادر درمانگاه  پگاه

باتشکر از شما برای نقاشی زیباتون

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————