نکاتی برای نگهداری از کودکان مبتلا به کرونا – درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه

نکاتی برای نگهداری از کودکان مبتلا به کرونا – درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه

نکاتی برای نگهداری از کودکان مبتلا به کرونا - درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه

نکاتی برای نگهداری از کودکان مبتلا به کرونا – درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه

علائم هشدار دهنده در کودک مبتلا به بیماری حاد تنفسی حاد

( از جمله مشکوک و یا مبتلا به کویید- ۱۹ )

 • تنفس تند ( تعداد تنفس بیش از ۶۰ مرتبه در دقیقه در سن زیر ۲ ماه ، بیشتر از ۵۰ مرتبه در دقیقه در سن زیر یک سال ، بیشتر از ۴۰ مرتبه در دقیقه برای سن ۱ تا ۴ سال ، بیشتر از ۳۰ مرتبه در دقیقه برای سن بالای ۵ سال )
 • تنفس سخت ( وجود تو کشیدگی زیر قفسه سینه و بین دندها ، ناله ، زنش پرده های بینی )
 • کبودی زبان یا لب ها یا دور چشم ها
 • نا توانی در خوردن یا آشامیدن
 • عدم برقراری ارتباط در هنگام بیداری یا بیقراری بیش از اندازه
 • خشکی مخاط دهان و عدم اشک یا کاهش حجم ادرار
 • تب بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد یا تب پایدار برای ۳ تا ۵ روز
 • تشنج
 • عود علائم نظیر تب ، تشدید سرفه ها یا تنفس تند بعد از یک دوره بهبود نسبی

 

( در صورت بروز هر یک از علائم ذکر شده در اولین فرصت به یکی ازمراکز مشخص شده جهت ویزیت و مراقبت بیماران مشکوک به کرونا مراجعه کنید )

 

( توصیه های بهداشتی در منزل هنگام نگهداری از کودک مبتلا به عفونت کرونا )

 • افراد در تماس نزدیک ( با فاصله کمتر از ۱ متر ) با بیمارمبتلا به عفونت تنفسی ( مثلا بیمار با علائم عطسه ، سرفه و …) در معرض خطر ابتلا به عفونت هستند .
 • بیمار تا زمان برطرف شدن کامل علائم بیماری اکیدا ملاقات ممنوع است و باید در منزل بماند . حداقل دوران جداسازی  تنفسی و تماسی بیماران در مزل پس از ترخیص از بیمارستان ۱۴ روز است .

 

 • بیمار باید در یک اتاق بهصورت مجزا به همراه یکی از والدین قرار بگیرد. اتاق بیمار باید دارای تهویه مناسب باشد .
 • پنجرهها جهت گردش هوا بهدفعات در طول روز بازشوند.

 

 • درصورتیکه اختصاص یک اتاق مجزا به کودک بیمار امکانپذیر نباشد، بقیه اعضای خانواده باید حداقل یک متر از کودک فاصله داشته باشند. حتماً کودک در رختخواب مخصوص خودش و جدا از والدین خوابانده شود.

 

 • باید جابجایی و حرکت بیمار محدود شود و فضاهای مشترک )آشپزخانه، حمام، توالت و …( مکان دارای تهویه مناسب بوده و پنجرهها برای گردش هوا بهدفعات در طول روز بازشوند.

 

 • تعداد مراقبین بیمار به حداقل رسانده شود )حتیاالمکان یک نفر که دارای وضعیت سالمت مطلوب بوده و دارای ضعف سیستم ایمنی و یا بیماری زمینهای نباشد از کودک مراقبت کند(

 

 • مراقب بیمار از تماس مستقیم با ترشحات تنفسی، دهانی و مدفوع وی خودداری کند و در صورت نیاز از دستکش یکبارمصرف پالستیکی و یا التکس استفاده کند.

 

 • مراقب بیمار و یا افراد خانواده باید بعد از هر بار تماس با بیمار و مکان نگهداری وی، شستشو و بهداشت دست را انجام دهند.

 

 • کلیه اعضای خانواده از جمله خود بیمار بهداشت دست را رعایت کنند. بهداشت دست قبل و بعد از آماده کردن، خوردن غذا و یا هرزمانی که دستها آلوده میشوند باید انجام شود.

 

 • درصورتیکه آلودگی بر روی دست مشهود نباشد، میتوان از مواد ضدعفونیکننده بر پایه الکل استفاده کرد ولی در صورت وجود آلودگی قابلمشاهده بر روی دستها باید از شستن با آب و صابون حداقل برای مدت ۲۰ ثانیه استفاده شود.

 

 • زمانی که دستها با آب و صابون شسته میشوند، بهتر است برای خشککردن آنها از دستمال حولهای یکبارمصرف یا دستمال کاغذی استفاده شود، در صورت موجود نبودن این دستمالها، استفاده از حوله معمولی بالمانع است ولی الزم است بعد از خیس شدن حوله، با حوله خشک جایگزین شود.
 • برای جلوگیری از انتشار ترشحات تنفسی، بیمار باید حتیاالمکان در تمامی اوقات بیداری از ماسک طبی استفاده کند. درصورتیکه پوشیدن ماسک برای کودک امکانپذیر نباشد الزم است، کلیه اعضای خانواده از جمله خود بیمار بهصورت جدی بهداشت تنفسی را رعایت کنند. بهعنوان مثال در زمان سرفه یا عطسه، بینی و دهان خود را با دستمالکاغذی بپوشانند و دستمال پس از استفاده در یک سطل زباله درب دار دور انداخته شود. در صورت استفاده از دستمال پارچهای الزم است بهدقت مطابق بندهای بعدی دستمال شسته شود.

 

 • مراقب کودک در زمان حضور در اتاق بیمار و یا مراقبت نزدیک از وی از ماسک طبی که دهان و بینی بهصورت کامل پوشانده شده باشد استفاده کند و در طول استفاده از ماسک به آن دست نزند.
 • درصورتیکه ماسک خیس شد و یا با ترشحات بیمار کثیف شد، باید بالفاصله با یک ماسک نو و خشک جایگزین شود. برداشتن ماسک از روی صورت باید به روش درست انجام شود؛ از لمس قسمت جلوی ماسک خودداری شود و با آزاد کردن و گرفتن بندهای ماسک از پشت گوش یا سر، ماسک از روی صورت برداشته شود

 

 • ماسکهای طبی یکبارمصرف بوده و پس از برداشتن از روی صورت باید بالفاصله در سطل زباله دربدار دور انداخته شوند.

 

 • بعد از برداشتن ماسک و یا خارج کردن دستکش، دستها حتماً با آب و صابون شسته و یا ضدعفونی شوند. از استفاده مجدد ماسک طبی و یا دستکشهای یکبارمصرف خودداری کنید.

 

 • کلیه اعضای خانواده ازجمله خود بیمار در طول زمان شیوع این بیماری بهدقت نکات بهداشت فردی شامل جداسازی لوازم بهداشتی شخصی مانند لیوان، ظرف غذا، مسواک و حوله را رعایت کنند.

 

 • استفاده از ظروف اختصاصی برای غذا خوردن بیمار که پس از استفاده از آنها قابل شستشو با آب و صابون باشند، بالمانع است.

 

 • سطوحی که بیمار با آنها در تماس است، مثل سطح میز، تخت، مبلمان و سایر مکانهای اتاق بیمار و یا نزدیک بیمار که بهصورت مکرر لمس میشوند باید بهصورت روزانه تمیز و ضدعفونی شوند

 

 • دستشویی و حمام باید حداقل بهصورت روزانه تمیز و ضدعفونی شوند. این مکانها ابتدا با آب و صابون معمولی یا مواد شوینده خانگی شسته و بعد از آبکشی با استفاده از وایتکس رقیقشده با غلظت ۰/۱ درصد هیپوکلریت سدیم شسته شوند.(۲میلیلیتر وایتکس معمولی با ۹۸ میلیلیتر آب تمیز رقیق شود).

 

 • لباس، حوله و ملحفههای شخصی بیمارترجیحاً بایستی بهصورت روزانه تعویض شوند. ملحفه و لباسهای کثیف باید ابتدا در نایلون محافظ سربسته نگهداری شوند و در زمان مناسب با صابون رختشویی معمولی و یا در ماشین لباسشویی با دمای آب ۶۰ تا ۹۰ درجه و پودر لباسشویی معمولی شسته وسپس ترجیحاً زیر نور مستقیم خورشید خشک شوند. از تکاندن لباسهای کثیف بیمار باید خودداری شود و فرد مراقب بیمار از تماس لباسهای شسته نشده بیمار با پوست و لباس خود جلوگیری کند.
 • در هنگام تمیز کردن سطوح و یا جمعآوری البسه بیمار، فرد مراقب باید لباسهای محافظ و یا پیشبند محافظ و دستکش یکبارمصرف بهمنظور جلوگیری از رسیدن ترشحات به بدن بپوشد. لباس و یا پیشبند محافظ تا زمانی که سطح آنها تمیز است قابلاستفاده هستند و در صورت کثیف شدن باید همانند لباسهای بیمار تمیز شوند.

 

 • استفاده از دستکشهای یکبارمصرف بهتر است و پس از استفاده باید در سطل زباله درب دار دور انداخته شوند. قبل از پوشیدن دستکشهای یکبارمصرف و بعد از خارج کردن آنها از دست، باید دستها شسته یا ضدعفونی شوند.
 • در صورت استفاده از دستکشهای خانگی، باید دستکشها بهطور مکرر با آب و صابون شسته شوند و سپس با استفاده از وایتکس )آبژاول( رقیقشده با غلظت نیم درصد هیپوکلریت سدیم ضدعفونی شوند. قبل از درآوردن هر نوع دستکش و بعد از درآوردن دستکشها باید دست شسته شود.

 

 • زبالههای مربوط به بیمار، دستکشها و ماسکها باید بهعنوان زباله عفونی در نظر گرفتهشده و در سطل درب دار در اتاق بیمار نگهداری شوند و بهعنوان زباله عفونی دفع شوند.
 • از انواع مواجه غیر محافظتشده با لوازم آلوده که در ارتباط مستقیم با بیمار هستند نظیر حوله، روتختی بیمار و ظروف غذای بیمار خودداری شود.

 

بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت، مادران مبتالبه بیماری COVID-19 میتوانند به شیردهی خود ادامه دهند. برای این کار بایستی در هنگام شیدادنر به شیرخوار حتماً ماسک طبی استفاده کنند و بهداشت دست را رعایت کنند. این مادران

حتماً سایر نکات ذکرشده در راهنما را به دقت رعایت کنند.

 • مراقبت از افراد در تماس غیر محافظت شده با بیمار مبتال به بیماری کووید-۱۹

هر فردی که با شرایط زیر از دو روز قبل تا ۱۴ روز بعد از شروع عالئم در فرد بیمار در تماس با او بوده است بهعنوان فرد در معرض خطر در نظر گرفته میشود:

 • تماس چهره به چهره با بیمار مبتال به بیماری کووید-۱۹ با فاصله یک متر و کمتر به مدت بیشتر از ۱۵ دقیقه
 • مراقبت از بیمار مبتال به بیماری کووید-۱۹بدون استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب (دستکش، ماسک، لباسهای محافظ و یا پیشبند محافظ)
 • اقامت در محل دربسته با بیمار مبتال به بیماری کووید-۱۹
 • مثالً محل کار مشترک، کالس درس، محل زندگی یا نقاهتگاه(برای هر مدت زمان)
 • مسافرت در کنار بیمار مبتال به بیماری کووید-۱۹ با فاصله کمتر از یک متر با هرگونه وسیله نقلیه
 • یا هرگونه شرایط دیگری که با تشخیص پزشک شرایط پرخطر ارزیابی شود.
 • در صورت وجود چنین شرایطی با پزشک خود تماس گرفته و یا به یکی از مراکز مراقبت از بیماران کرونا مراجعه نمایید تا برای شما اقدامات الزم صورت گیرد.

 

به خاطر داشته باشید درصورتیکه چنین فردی دچار عالئم تنفسی شود الزم است ماسک طبی استفاده کند، اقدامات بهداشتی تنفسی که پیشتر ذکر شد و بهداشت دستهایش را رعایت کند؛ و ترجحاًی بدون استفاده از وسایل نقلیه عمومی و رعایت فاصله مناسب با دیگر افراد سالم.

جهت دریافت خدمات پزشکی به یکی از مراکز مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری کووید-۱۹ مراجعه نماید. الزم به ذکر است تمام سطوحی که با ترشحات تنفسی و یا سایر مواد دفعی چنین فردی آلوده شدهاند باید طبق روشیکه قبالً ذکر شد تمیز و ضدعفونی شوند.