نکته هایی در مورد تب

 

تب طبق تعریف عبارت است: از درجه حرارت مقعدی، گوشی بیش از ۳۸ درجه سانتیگراد درجه حرارت دهانی بیش از ۸/۳۷ درجه حرارت زیر بغل بیش از ۲/۳۷ درجه حرارت بدن بین ۶/۳۶ الی۹/۳۷ به طور طبیعی متغیر است بالاترین میزان درجه حرارت در پایان عصر و پایین ترین نقطه آن در صبح زود است.

زمانی که کودک تب دارد چه کنیم؟
اگر کودک ناراحت و بی قرار است این کارها را میتوان در منزل انجام داد:
۱- کودک را تشویق به خوردن مایعات کنید
۲- به کودک یک لباس نازک بپوشانید
۳- اگر کودک احساس لرز می کند از یک پتوی نازک تا زمانی که لرز پایان می یابد استفاده شود
۴- به کودک استامینوفن یا ایبو بروفن بر اساس میزانی که روی برچسب دارو نوشته شده است بدهید

نکات زیر را رعایت کنید.
الف. آسپرین به هیچ فرد ۱۸سال یا کمتر از آن ندهید.
ب. به کودکان زیر ۶ماه ایبوبروفن ندهید.
ج. استامینوفن به کودکان کمتر از ۶هفته ندهید.

لازم به تذکر است هر گونه افزایش درجه حرارت بدن باید به عنوان نشانه ای از بیماری مورد بررسی توسط پزشک قرار گیرد.