نیاز نوجوانان به آهن

آهن در بافت عضلانی و خون نقشی ضروری داشته و طی دوران رشد و افزایش بافت و

توده عضلانی ، نیاز به آن افزایش می یابد…

البته نیاز به آهن در دخترانن نوجوان نسبت به پسران ، به میزان قابل توجهی بیشتر است و این افراد

بیشتر در معرض کم خونی ناشی از کمبود دریافت آهن هستند.

آهن در منابع غذایی به دو شکل آهن هم و آهن غیر هم یافت می شود .

آهن هم که مواد مواد غذایی جانوری ( نظیر انواع گوشت ها ) یافت می شود ، میزان جذبی  بسیار بیشتر

داشته و تا حدود ۵ برار بیش از آهن غیر هم جذب میشود.

بنابراین ، . و به ویژه در دختران نوجوان – دریافت مواد غذایی از منابع آهن هم ضروری است .

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه