هفته پرستار گرامی باد

از آن روزی که سوگند پرستاری به لب خواندم

فقط با عشق روز افزون به این حرفه نظر کردم

برای حفظ لبخندت ز تلخی ها گذر کردم

در این راه پر از سختی ، خطر کردم ، خطر کردم

هفته پرستار بر تمامی مدافعان سلامت مبارک باد

پرستاری ، تندرستی و معنویت

( ۲۶ آذر لغایت ۲ دی ماه ۱۳۹۹ )