ویروس کرونا پر پرواز ندارد . تنها خودمان آنرا انتقال میدهیم

ویروس کرونا پر پرواز ندارد . تنها خودمان آنرا انتقال میدهیم

در خانه  بمانیم