پروین کتابدار

شنوایی شناس ( ادیولوژیست )

شنوایی شناس ( ادیولوژیست )

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی تهران

ساعت حضور:همه روزه به غیر از شنبه و سه شنبه از ساعت ۱۳-۱۹

اخبار