021-72015

یاسمن آلتون تاش

کارشناس تغذیه

کارشناس تغذیه

کارشناس تغذیه

فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ساعت حضور: سه شنبه ها ۱۶ – ۱۸ با وقت قبلی

اخبار