021-72015

دکتر محبوبه بیضائی

پزشک عمومی

 

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران سال ۱۳۷۵

کارشناس ارشد روان­شناسی بالینی دانشگاه الزهرای تهران

دارای مدرک هیپنوتراپی و عضویت انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

اخبار