کج بودن گردن نوزادان

این بیماری بسیار مهم است و ماداران در ۸ هفته بعد از زایمان متوجه کودکان میشوند

که میل گردن کودک به یک سمت است و ما باید این بیماری را

تشخیص دهیم و در جهت درمان آن قدم برداریم.

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی کودکان پگاه