برنامه پزشکان درمانگاه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

پزشکان درمانگاه پگاه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در تاریخ و ساعات زیر در درمانگاه حضور دارند: