021-72015
برنــامه دندانپــزشکی روز پزشک صبح پزشک عصر شنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر خلیل اذر-دکترهاشمی۱۹:۳۰-۱۶ یک شنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر نیک بخش-دکتر مقصودی۱۹:۳۰-۱۶ دو شنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر نیک بخش- دکتر هاشمی۱۹:۳۰-۱۶ سه شنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر خلیل اذر-دکتر حسینیان۱۹:۳۰-۱۶ چهارشنبه دکتر هاشمی۱۳-۱۱ دکتر نیک بخش۱۹:۳۰-۱۶ پنجشنبه دکتر آذرنوش۱۳-۱۰ دکتر حسینیان۱۹:۳۰-۱۶  
برنامه پزشکان متخصص اطفال کلینیک شبانه روزی کودکان پگاه شهریور     تاریخ روز هفته شیفت صبح شیفت عصر ۱ شیفت عصر۲ ۱۸-۲۰  شیفت شیفت شب  ۲۱-۲۳   شیفت ۹۸/۰۶/۰۱ جمعه دکتر شمس الدینی دکتر تأسی دکتر حاجی باقری ۹۸/۰۶/۰۲ شنبه دکتر فرامرزی دکتر مرادی دکتر تأسی دکتر شریفی حسینی دکتر امجدی ۹۸/۰۶/۰۳ یکشنبه دکتر تأسی دکتر ضیغمی دکتر حبیبیان دکتر امجدی دکتر حاجی باقری ۹۸/۰۶/۰۴ دوشنبه دکتر تأسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر محسنی دکتر حاجی باقری ۹۸/۰۶/۰۵ سه شنبه دکتر زواره دکتر تأسی دکتر مرادی دکتر حاجی باقری دکتر امجدی ۹۸/۰۶/۰۶ چهار شنبه دکتر رئیسی دکتر فرپور دکتر ضیغمی دکتر امجدی دکتر حاجی باقری ۹۸/۰۶/۰۷ پنجشنبه دکتر ضیغمی دکتر […]
متخصص اطفال فوق تخصص غدد فوق تخصص مغز واعصاب فوق تخصص قلب فوق تخصص عفونی متخصص زنان فوق تخصص روانپزشک فوق تخصص آسم  آلرژی فوق تخصص خون و آنکولوژی فوق تخصص گوارش فوق تخصص کلیه کودکان بینایی سنجی فوق تخصص اورولوژی متخصص گوش و حلق و بینی متخصص ارتوپدی شنوایی سنجی روان شناسی تغذیه گفتار درمانی کاردرمانی شنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی      ۱۶ دکتر سبزه چیان ۱۶ خانم جواهری ۱۶:۳۰ دکتر فرپور ۱۴ آقای غلامی ۱۶ آقای میرزایی ۱۴ یک شنبه متخصص اطفال دکتر بدو شریف  ۱۱ دکتر حبیبیان ۱۴ خانم کتابدار ۱۴ خانم نفیس پور ۱۶ آقای میرزایی ۸ دوشنبه متخصص اطفال دکتر شاهرخی    ۱۶ دکتر خداپرست ۱۷:۳۰ خانم […]
روزهای حضور پزشک  داخلی بزرگسال در کلینیک خانم دکتر بیضایی شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه   ۲۳-۱۷  و  سه شنبه و پنج شنبه   ۱۳-۱۰ آقای دکتر حاجی مرادی سه شنبه ، پنج شنبه  ، جمعه   ۲۳-۱۷ خانم دکتر مکرمی    دوشنبه و چهارشنبه   ۱۳-۱۰